Засгийн газрын тогтоол

Тушаалын нэр Баталсан огноо Тогтоолын дугаар
1 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 1/11/1991 13
2 АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДАЛ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2/14/1992 24
3 Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын бүрэлдэхүүн, дунджийг тодорхойлох журам, Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам 12/21/1994 212
4 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ 6/14/1995 95
5 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 8/21/1995 145
6 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЦАЛИНГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 4/2/1997 88
7 ЖУРАМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/ 8/11/1999 122
8 ЖУРАМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/ 10/13/1999 164
9 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн хамтын маргааныг зуучлагчийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх журам/ 4/11/2001 78
10 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Улсын мэргэжлийн хяналтын албаны нийтлэг дүрэм/ 2/13/2003 37
11 ТООНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 4/20/2003 57
12 ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ / Стандартчилал, хэмжил зүйн төвийн дүрэм / 9/22/2003 209
13 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/ 8/1/2007 190
14 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 12/26/2007 354
15 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Зарим цогцос оршуулах) 1/28/2009 28
16 ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ (Португал) 5/26/2010 135
17 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (эм, дархлаажуулах бэлмэл, цус, цусан бүт.) 3/7/2012 71
18 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 11/3/2012 115
19 AМЬДРАЛЫН БУРУУ ХЭВШЛЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАХ ҮНДЭСНИЙ ХОЁР ДАХЬ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2/7/2014 34
20

ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

6/14/2014 190
21 ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 12/15/2014 384
22

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

1/12/2015 11
23

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

8/17/2015 336
24

ДАВСНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ БАТЛАХ ТУХАЙ

8/31/2015 353
25

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

12/14/2015 483
26 2016 ОНЫГ “ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЖИЛ” БОЛГОХ ТУХАЙ 1/4/2016 3