Сайдын тушаал

Эрхзүйн актын нэр Дугаар Батлагдсан огноо
1 Эхийн эндэгдэл, ноцтой хүндрэлийг бүртгэх тухай  244 6/7/2012 ҮЗЭХ
2 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ 446 11/25/2013 ҮЗЭХ
3 Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн батлах тухай 7 1/6/2017 ҮЗЭХ
4 барагчийн цогцост үхлийн шалтгаан болон өвчний онош зөв тогтоосон эсэхийг тодорхойлох эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам/ 55 2/2/2017 ҮЗЭХ
5 Дүрэм батлах тухай A-256 6/30/2017 ҮЗЭХ