Дотоод дүрэм, журам

Д/д Гарчиг Баталсан огноо Дугаар  
1 Эмгэг судлалын төвийн “Архивын дүрэм батлах тухай” 2006.10.06  №55 ҮЗЭХ
2 Төвийн хог хаягдал ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах заавар журам” 2009.04.13  №17 ҮЗЭХ
3 Санхүү, бүртгэлийн төвд хөтлөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг 2009.12.08  №66 ҮЗЭХ
4 Төвийн цахим мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын журам 2010.05.07 №25 ҮЗЭХ
5 Төвийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог боловронгуй болгох, мэдээллийн цахим хуудасны баяжуулалтыг тогтмолжуулах “цахим хуудас ажиллуулах журам 2011.12.22 №88 ҮЗЭХ
6 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2012.04.20  №31 ҮЗЭХ
7 Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам 2012.04.20 №32 ҮЗЭХ
8 Байгууллагын нягтлан шалгах комиссын дүрэм 2012.04.20 №33 ҮЗЭХ
9 Ажлын байранд дахь химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал, хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 2013.11.19 №74 ҮЗЭХ
10 Журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай.“Эмгэг судлалын үндэсний төвийн эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг нэгдүгээр,  багшлах бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар, “Эмгэг судлалын үндэсний төвд АШУҮИС-ийн Эмгэг бүтэц, үйл судлалын тэнхмийн багш нарын Эмнэл зүйн ачаалал биелүүлэх журам”-ыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус батлав 2015.02.26 №А/07 ҮЗЭХ
11 Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах тухай журам 2016.01.26  №А/06 ҮЗЭХ
12 Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээлэл, ажиллуулах журам 2016.04.06 №А/23 ҮЗЭХ
13 “Эд,эсийн лавлагаа лабораторид тусгай будаг будах журам” 2016.06.07  №А/37 ҮЗЭХ
14 Журам, хуваарь батлах тухай “Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам” 2016.09.21  №А/53 ҮЗЭХ
15 Халдвараас сэргийлэх хяналтын багийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчэлэн батлах тухай 2016.11.11  №А/62 ҮЗЭХ
16 Зөвлөх эмчийн ажиллах журам батлах 2016.11.24 №А/64 ҮЗЭХ
17 Гомдол барагдуулах журам батлах тухай 2017.04.05 №А/17 ҮЗЭХ
18 Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн х.а.а-ны журам 2017.04.05 №А/18 ҮЗЭХ
19 Лабораторийн хөдөлмөрийн дотоод журам 2017.04.05 №А/19 ҮЗЭХ
20 Гадны үйлчилгээ ба ханган нийлүүлэлтийн журам 2017.04.12 №А/22 ҮЗЭХ
21 Байгууллагын нууц хамгаалах журам 2017.11.01 №A/77 ҮЗЭХ
22 Журам шинэчлэн батлах тухай 2017.04.28 №А/27 ҮЗЭХ
23 Нэмэлт болон төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2017.08.23 №A/58 ҮЗЭХ
24 Хөдөлмөрийн дотоод журамыг шинчлэн батлах тухай 2018.03.26 №A/22 ҮЗЭХ
25 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг шинэчлэн батлах тухай 2018.05.17 №A/37 ҮЗЭХ
26 2018 оныг Сахилга, хариуцлага, чанарын жил болгон зарлах тухай 2018.02.13 №А/14 ҮЗЭХ
27 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2018.02.14 №А/16 ҮЗЭХ
28 Журам батлах тухай 2018.06.13 №А/50 ҮЗЭХ
29 Ажилтанг сонгон шалгаруулж, томилох болон дадлага, туршилтаар ажиллуулах журам 2018.07.10 №А/64 ҮЗЭХ
30 Эмгэг судлалын чиглэлээр төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх журам 2019.01.24 №А/06 ҮЗЭХ
31 Эмгэг судлалын үндэсний төвийн архив-албан хэрэг хөтлөлтийн заавар 2019.02.11 №А/10 ҮЗЭХ
32 Гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, хянан шалгах журам 2019.03.12 №А/13 ҮЗЭХ
33 2019 оныг Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмж, менежментийг сайжруулах жил болгон зарлах тухай 2019.03.12 №А/14 ҮЗЭХ
34 Эмгэг судлалын үндэсний төвийн эмч, лабораторийн техникч, бусад ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл олгох журам 2019.03.20 №А/15 ҮЗЭХ
35 Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээнд дотоод хяналт, үнэлгээ хийх журам 2019.03.29 №А/17 ҮЗЭХ
36 Ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийн үнэлгээг тодорхойлох, урамшуулал олгох журам 2019.04.05 №А/20 ҮЗЭХ
37 Харуул хамгаалалтын журам 2019.04.17 №А/32 ҮЗЭХ
38 Эмгэг эд, эс судлалын шинжилгээний дээж материал, баримт бичгийг байгууллагын архивт хүлээн авч хадгалах, ашиглуулах журам 2019.05.03 №А/38 ҮЗЭХ
39 Сургалтын үйл явцыг үнэлэх, дотоод хяналт тавих хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам 2019.05.21 №А/42 ҮЗЭХ
40 Цагийн бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам 2019.06.07 №А/48 ҮЗЭХ
41 Нийтээр тэмдэглэх баярын болон амралтын өдрүүдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны менежментийг батлах тухай 2019.07.05 №А/60 ҮЗЭХ
42 Хууль тогтоомж хэрэгжүүлэх тухай 2019.07.17 №А/63 ҮЗЭХ
43 Эрүүл мэндийн сайдын тушаал Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм 2019.09.04 №А/406 ҮЗЭХ
44 Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус ажилтан, мэргэжлийн анги бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2019.12.20 №А/100 ҮЗЭХ