Үндэсний хөтөлбөр

Нэр Дугаар Батласан Файл
"Орчны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 225 8/9/2017  Үзэх
"Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх" үндэсний хөтөлбөр 279 9/9/2009  Үзэх
"Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх" үндэсний хөтөлбөр 289 9/27/2017  Үзэх
"Хотжилт ба эрүүл мэнд" хөтөлбөр 4 1/4/2016  Үзэх
"Хүн амын хоол тэжээл" үндэсний хөтөлбөр 447 11/16/2015  Үзэх
"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөр 112 4/12/2017  Үзэх
"Эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 268 10/13/2010  Үзэх
"Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил" хөтөлбөр 228 6/25/2013  Үзэх
"Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 416 12/14/2013  Үзэх
"Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль" үндэсний хөтөлбөр 359 12/16/2011  Үзэх
"Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 78 3/7/2017  Үзэх
"Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ" хөтөлбөр 318 12/8/2010  Үзэх
Осол, гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр 163 5/30/2018  Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр 303 9/30/2009  Үзэх
Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 11 1/11/2017  Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үнэдсний хөтөлбөр 193 5/12/2019  Үзэх
Эрүүл шүд - Эрүүл хүүхэд 255 8/15/2018  Үзэх