Хууль

Д/д Гарчиг Баталсан огноо  
1 Байгууллагын нууцын тухай хууль 5/16/1995 ҮЗЭХ
2 Архивийн тухай хууль 1/2/1998 ҮЗЭХ
3 Ариун цэврийн тухай хууль 5/7/1998 ҮЗЭХ
4 Донорын тухай хууль 1/28/2000 ҮЗЭХ
5 Дархлаажуулалтын тухай хууль 4/20/2000 ҮЗЭХ
6 Боловсролын тухай хууль 5/3/2002 ҮЗЭХ
7 Даатгалын тухай хууль 4/30/2004 ҮЗЭХ
8 Авлигын эсрэг хууль  7/6/2006 ҮЗЭХ
9 Зөрчлийн тухай хууль 12/4/2015 ҮЗЭХ
10 Иргэний хууль   ҮЗЭХ
11 Монгол улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль   ҮЗЭХ
12 Монгол улсын үндсэн хууль   ҮЗЭХ
13 Монгол хэлний тухай хууль   ҮЗЭХ
14 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхзүйн тухай хууль   ҮЗЭХ
15 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль   ҮЗЭХ
16 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль   ҮЗЭХ
17 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль   ҮЗЭХ
18 Төрийн албаны тухай хууль   ҮЗЭХ
19 Төсвийн тухай хууль   ҮЗЭХ
20 Хөдөлмөрийн тухай хууль   ҮЗЭХ
21 Хувь хүний нууцын тухай хууль   ҮЗЭХ
22 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль   ҮЗЭХ
23 Шилэн дансны тухай хууль   ҮЗЭХ
24 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль   ҮЗЭХ
25 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль   ҮЗЭХ
26 Эрүүл ахуйн тухай хууль   ҮЗЭХ
27 Эрүүл мэндийн тухай хууль   ҮЗЭХ