Санхүүгийн тайлан

  ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ Зөрүү хувь Тайлбар
1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН   280,250,800.00 245,947,171.93 34,303,628.07 100.0  
2     II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   280,250,800.00 245,947,171.93 34,303,628.07 100.0  
3     IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН   280,250,800.00 245,947,171.93 34,303,628.07 100.0  
4     Бараа, үйлчилгээний зардал    280,250,800.00 245,947,171.93 34,303,628.07 100.0  
5        Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил   173,176,200.00 169,199,248.55 3,976,951.45 68.9 Эхийн чөлөөтэй эмч  болон дутуу байгаа эмгэг судлаач нарын цалин үлдсэн болно.
6           Үндсэн цалин   117,460,800.00 134,326,047.46 -16,865,247 54.6 Эхийн чөлөөтэй эмч  болон дутуу байгаа эмгэг судлаач нарын цалин үлдсэн болно.
7 Нэмэгдэл   31,474,200.00 11,571,373.09 19,902,827 4.7  
8 Үр дүн урамшуулал   0 0 0 0.0  
9           Унаа хоолны хөнгөлөлт   24,241,200.00 23,301,828.00 2,715,160.00 9.5  
10        Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл   20.781.300,00 20.781.300,00 0.00 12.0  
11           Тэтгэврийн даатгал   12,122,334.00 11,843,947.39 278,386.61 7.0  
12           Тэтгэмжийн даатгал   1,385,409.60 1,353,593.98 31,815.62 0.8  
13           ҮОМШӨ ний даатгал   3.463.524,00 3.383.984,97 646,719.54 2.0  
14           Ажилгүйдлийн даатгал   346,352.40 338,398.49 64,671.96 0.2  
15           Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж   3,463,680.00 3,861,375.17 (471,624,71) 2.0  
16        Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал   8.981.700,00 0.00 8,981,700.00 0.0 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
17           Гэрэл цахилгаан   2.229.600,00 0.00 2,229,600.00 0.0 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
18 Түлш халаалт   5.221.200,00 0.00 5,221,200.00 0.0 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
19 Цэвэр бохир ус   1,530,900.00 0.00 1,530,900,00 0.0 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
20 Хангамж,бараа материал   13,103,600.00 8,840,873.38 4,262,726.62 3.6  
21 Бичиг хэрэг   377.400,00 1,378,840.00 -1,001,440.00 0.6 Үниийн өсөлт нэмэгдсэнтэй холбоотой.Тээвэр шатахуунаас бүлэг дотор нь шилжүүлэв.
22           Тээвэр (шатахуун)   1.856.700.00 978,000.00 878,700.00 0.4 Дуудлагаар ажиллаагүй тул хэмнэгдсэн
23           Шуудан  холбоо   359.700,00 498.229.38 138529,38 0.2 Үниийн өсөлт нэмэгдсэнтэй холбоотой.Тээвэр шатахуунаас бүлэг дотор нь шилжүүлэв.
24           Хог хаягдал зайлуулах хортон мэрэгч устгах   1.808.400,00 1.879.880.00 (71.480,00) 0.8 Үниийн өсөлт нэмэгдсэнтэй холбоотой.Тээвэр шатахуунаас бүлэг дотор нь шилжүүлэв.
25                 Бүтэз худалдан авах зардал   8.701.400,00 4.105.924,00 4.595.476.00 1.7 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
26 Нормативт зардал   47.592.200,00 40,332,600.00 7,259,600 16.3 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
27      Эм   46,356,900.00 39,898,100.00 6,458,800.00 16.2 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
28           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл   1.235.300,00 434,500.00 800,800.00 0.4 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
29 Эд хогшил,урсгал засвар   9,455,600.00 1,443,000.00 8,012,600.00 1.7 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
30 Багаж хэрэгсэл   9,455,600.00 1,443,000.00 8,012,600.00 1.7 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
31           Урсгал засвар   0 0 0.00 0.0  
  Гадаад ,зочны зардал   590,700 0.00 590,700.00 0.2 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
32   Дотоод томилолт   590,700.00 0.00 590,700.00 0.2  
33 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр хураамж   6,569,500.00 5.350.150,00 1,219,350.00 2.2  
34                 Аудитын баталгаажилт зардал /гадаад/   2,000,000.00 2,000,000.00 0 0.8  
35                 Тээврийн хэрэгслийн даатгал   989,000.00 0.00 989,000.00 0.0 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
36                 Тээврийн хэргслийн татвар   158,400.00 00,00 158,400.00 0.0 Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
37     Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо   0 0 0.00 0.0  
38 Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ   774,600.00 766,200.00 8,400.00 0.3  
39 Улсын маягт   247,500.00 183,950.00 63,550.00 0.1  
40 Харуул хамгаалалтын зардал   2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.9  
41        Тэт/а олгосон тэтгэмж   0 0.00 0.00 0.0  
42 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   280,250,800.00 305,825,000.00 25,574,200.00 100.0  
43    Үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих   16,374,900.00 41,919,100.00 25,544,200.00 13.7 25.5 мянган  төгрөгийн давсан орлоготой байна.
51 Үйлчлэх ажилтан   17.00 10.00 0.00    
               
46 Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих     0.00      
47 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл     59.877.828.07      
48 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл       0    
49 Ажиллагсад Бүгд   68 61 0    
50 Удирдах ажилтан   1 1 0    
51 Гүйцэтгэх ажилтан   50 50 0    
51 Үйлчлэх ажилтан   17 10 0