Төгсөгчид

2002-2004 оны төгсөгчид: Ц.Батболд (ХӨСҮТ), Б.Болортуяа (ЭСҮТ)