card

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Эрхэм зорилго: Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ ба хүлээлтэд нийцсэн эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу нотолгоонд тулгуурлан үзүүлж, тасралтгүй сайжруулна.

  1. Захидал, харилцаа, архив-бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан: Тэрбиш АЛТАНЗАГАС /Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч/ Утас: 11-313820 
  2. Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт: Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 11 сарын 450 тоот тушаалаар батлагдсан "Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭС3"
  3. Үйл ажиллагааны хүрээнд мөрдөгдөж буй дотоод дүрэм журам

Санал, гомдол хүлээн авах

Иргэдийн санал, гомдол хүлээн авч уулзах албан тушаалтны хуваарь

Гараг Албан тушаалтан Уулзах цагийн хуваарь
1 Даваа Төвийн захирал 11:00-12:30
2 Мягмар Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний албаны дарга 14:00-16:00
3 Лхагва Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
4 Пүрэв Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
5 Баасан Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга 14:00-16:00
2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 2-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 3-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 4-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ

 

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх

Блокын гарчиг / html

Эрхэм зорилго: Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ ба хүлээлтэд нийцсэн эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу нотолгоонд тулгуурлан үзүүлж, тасралтгүй сайжруулна.

  1. Захидал, харилцаа, архив-бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан: Тэрбиш АЛТАНЗАГАС /Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч/ Утас: 11-313820 
  2. Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт: Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 11 сарын 450 тоот тушаалаар батлагдсан "Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭС3"
  3. Үйл ажиллагааны хүрээнд мөрдөгдөж буй дотоод дүрэм журам

Санал, гомдол хүлээн авах

Иргэдийн санал, гомдол хүлээн авч уулзах албан тушаалтны хуваарь

Гараг Албан тушаалтан Уулзах цагийн хуваарь
1 Даваа Төвийн захирал 11:00-12:30
2 Мягмар Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний албаны дарга 14:00-16:00
3 Лхагва Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
4 Пүрэв Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
5 Баасан Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга 14:00-16:00
2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 2-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 3-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 4-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ

 

Эрхэм зорилго: Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ ба хүлээлтэд нийцсэн эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу нотолгоонд тулгуурлан үзүүлж, тасралтгүй сайжруулна.

  1. Захидал, харилцаа, архив-бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан: Тэрбиш АЛТАНЗАГАС /Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч/ Утас: 11-313820 
  2. Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт: Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 11 сарын 450 тоот тушаалаар батлагдсан "Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭС3"
  3. Үйл ажиллагааны хүрээнд мөрдөгдөж буй дотоод дүрэм журам

Санал, гомдол хүлээн авах

Иргэдийн санал, гомдол хүлээн авч уулзах албан тушаалтны хуваарь

Гараг Албан тушаалтан Уулзах цагийн хуваарь
1 Даваа Төвийн захирал 11:00-12:30
2 Мягмар Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний албаны дарга 14:00-16:00
3 Лхагва Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
4 Пүрэв Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
5 Баасан Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга 14:00-16:00
2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 2-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 3-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ
2023 оны 4-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан ҮЗЭХ