card

Үндсэн мэргэшил

Анагаахын их дээд сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг бакалаврын зэргээр төгссөн төгсөгчид хамрагдах боломжтой.

Төрөлжсөн мэргэшил

Анагаахын их дээд сургуулиийн Анагаах ухааны сургуулийг бакалаврын зэргээр төгссөн, Анатомын эмгэг судлаач эмчийн мэргэжлээр нарийн мэргэжил эзэмшсэн төгсөгчид хамрагдах боломжтой.

Туслах ажилтан

Бүрэн ба бүрэн дунд боловсролтой, эмгэг судлалын салбарт ажиллах сонирхолтой бол сургалтанд хамрагдах боломжтой.

 

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

 • Суралцагч төвтэй, интерактив лекц болон дадлага хосолсон хөтөлбөртэй
 • Нийт багц цагийн 75% нь дадлага, семинарын цаг
 • Анги бүрдүүлэлт нь 3-5 суралцагч
 • Суралцагчийн бие даан суралцах нөхцөлийг хангасан ээлтэй орчин бүрдсэн /тусгай лабораторийн өрөө, мэргэжлийн номын сан, гарын авлага, дадлагын орчин г.м/
 • Эрдмийн болон Мэргэжлийн зэрэг цолтой, эмгэг судлалын салбарын тэргүүлэх мэргэжилтэн бүхий сургагч багш нарын баг бүрэлдэхүүнтэй
 • Төрийн сан, байгууллага болон хувийн зардлаар суралцах боломжтой
 • Төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй
 • Хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй
 • Олон улсын түвшинд мэргэжлээ дээшлүүлэх боломжтой,
 • Эрдэм шинжилгээний судлагдахуун болохуйц мэдээллийн өргөн сантай
 • Олон улсын сургалт, семинарт тогтмол оролцох боломжтой