card
Санхүү, эдийн засгийн алба

Санхүү, эдийн засгийн алба

Улсын эмгэг анатомын товчооны даргын 1974 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 01 тоот тушаалаар захиргаа аж ахуйн анхны бүрэлдэхүүнд нягтлан бодогч Д.Базаррагчаа, жолооч Г.Паня, Д.Моондгой, цэвэрлэгч Н.Оюунцэцэг, санитарь Ж.Дашбалжир, Ч.Ламжав, Ц.Батдорж, шатаах зуухны асрагч Х.Наранцэцэг нар томилогдон ажиллаж байжээ.

 

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 07-р сарын 20-ны өдрийн “Эмгэг судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай” А/294 дүгээр тушаал, Эмгэг судлалын үндэсний төвийн захирлын 2019 оны 06-р сарын 03-ны өдрийн “Тушаалын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай” А/44 дүгээр тушаалын дагуу Санхүү, эдийн засгийн алба нь дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 • Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга, эрүүл мэндийн эдийн засагч Ц.Должинсүрэн
 • Ерөнхий нягтлан бодогч М.Саранцэцэг
 • Маркетинг, дотоод хяналтын ажилтан У.Отгончимэг
 • Нярав Ж.Оюун-Эрдэнэ Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Алтанзагас
 • Жолооч Д.Батболд
 • Цахилгаанчин Б.Батсугар
 • Слесарь Д.Нямжав
 • Угаагч М.Отгонцэцэг
 • Үйлчлэгч Д.Эрдэнэцэцэг
 • Үйлчлэгч Т.Оюунбаяр

Санхүү, эдийн засгийн албаны чиг үүрэг

 1. Алба нь төвийн нягтлан бодох бүртгэлийг санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандарт, Монгол улсад мөрдөж буй Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль бусад холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн, харилцагч хэрэглэгчийн шийдвэр гаргахад ач холбогдолтой, үнэн, зөв мэдээллээр удирдлагыг хангаж, шилэн дансны мэдээллийг хариуцах болон бусад санхүүгийн мэдээллийг цуглуулах, бүртгэх, тайлагнах, тодруулга бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах, эд хөрөнгийн бүртгэл, хяналт, хадгалалт хамгаалалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
 2. Байгууллагын төсвийн жил болон дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ, төсвийн төслийг боловсруулах, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, үйл ажиллагааны нэгжийн өртөг зардлыг тооцох, төсвийн үр ашгийг сайжруулах арга хэмжээг авах, дээрх чиглэлээр байгууллагын удирдлагыг мэдээллээр хангах;
 3. Хангамж, үйлчилгээтэй холбоотой төвийн барилга, эд хогшил, автомашин, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл холбооны хэрэгслийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээг хийх, засвар үйчилгээний холбогдолтой мэдээллийн сан байгуулж, гадаад болон дотоод орчны тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийх, байгууллагын харуул, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх