card

Бодлого төлөвлөлтийн алба

Алба нь төвийн алсын хараа, хэтийн зорилгыг үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй уялдуулан тодорхойлж, түүнийг хэрэгжүүлэх, байгуулагын төлөвлөгөөг эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд дэвшүүлсэн бодлого, шийдвэртэй нийцүүлэн боловсруулах, төвийн эрхлэх асуудлын хүрээнд үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг манлайлан зохион байгуулах, байгууллагын дотоод журам, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлагнах, дээрх чиглэлээр байгууллагын удирдлагыг мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албаны чиг үүрэг:

Төвийн хүнй нөөцийн хөгжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах, ажилтны нийгмийн баталгааг хангахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний статистик мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, бүртгэх, мэдээлэх, тайлагнах, мэдээллийн сан үүсгэх.

 

 

Бодлого, төлөвлөлтийн албаны дарга Б.Ариухантөмөр

  • 2001-2009 нийслэлийн тэргүүний ататуркын нэрэмжит 5 дугаар  сургууль, бүрэн дунд боловсрол
  • 2011-2015 онд Шихихутуг Хууль зүйн дээд сургууль, Эрх зүйч

Хүний нөөцийн менежер Х.Оюун

  • 2000 онд Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль, Багш мэргэжлээр

Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Алтанзагас

  • 1999 онд "Ирээдүй" цогцолбор сургуулийг бүрэн дунд боловсрол
  • 2003 онд МУШУТИС-Математикийн сургуулийг "Инженер математик" мэргэжлээр төгссөн
  • 2014 онд МУИС-ЭЗС-ийг "нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр төгссөн
  • 2006 онд Үндэсний архивын газрын дэргэдэх Сургалтын төвд "Архив, бичиг хэрэг"-ийн чиглэлээр мэргэжил эзэмших сургалтад хамрагдсан. 
  • 2019 онд Архив, бичиг хэргийн мэргэшлийн "Ахлах" зэрэг хамгаалсан.

Статистикч Р.Урантуяа

  • ЭМШУИ сургуулийн харьяа Дорноговь аймаг дахь Анагаах ухааны коллежийг 2006 онд "Хүний их эмч" мэргэжлээр төгссөн.
 

 

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх