card

Бодлого төлөвлөлтийн алба

Алба нь төвийн алсын хараа, хэтийн зорилгыг үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй уялдуулан тодорхойлж, түүнийг хэрэгжүүлэх, байгуулагын төлөвлөгөөг эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд дэвшүүлсэн бодлого, шийдвэртэй нийцүүлэн боловсруулах, төвийн эрхлэх асуудлын хүрээнд үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг манлайлан зохион байгуулах, байгууллагын дотоод журам, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлагнах, дээрх чиглэлээр байгууллагын удирдлагыг мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албаны чиг үүрэг:

Төвийн хүнй нөөцийн хөгжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах, ажилтны нийгмийн баталгааг хангахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний статистик мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, бүртгэх, мэдээлэх, тайлагнах, мэдээллийн сан үүсгэх.

 

 

Бодлого төлөвлөлтийн албаны дарга, Төрийн албаны тэргүүний ажилтан Ж.Бат-Эрдэнэ

  • Нийгэм судлаач, Бакалаврын зэрэг 1995-2000, Отгонтэнгэр их сургууль
  • Төрийн удирдлагын арга зүйч, 2005-2006, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Удирдлагын академи, Төрийн удирдлагын сургууль
  • “Төрийн албаны хөгжил ба бүтээмж инноваци” 2017 он, Филлипин улс, DAP
  • Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, 2020 он

Хүний нөөцийн менежер Х.Оюун

  • 2000 он Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Статистикч Б.Товуусүрэн

  • Био-Анагаах судлаач- Дархлаа судлаач, Бакалаврын зэрэг 2013-2018, Био-Анагаахын сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль                                                                                                                                        Анагаах ухааны магистрант, Олон улсын сайбер их сургууль 2019 - одоо, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль.                          CITI Collaborative institutional training initiative - 2015 Paul Braunschweiger Ph.D Professor University of Miami Director Office of Research Education CITI Course Coordinator                                                                                       Research Methodlogy and Data Analysis- 2018 Зайгал судалгааны институт

Компьютерийн техникч Б.Жавхлан

  • 1995-2005 Ирээдүй цогцолбор
  • 2008-2010 Монгол-Солонгосын Техникийн Коллеж
  • 2011-2015 Цахим дээд сургууль

 

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх